(یادمان باشد اگر خاطرمان تنها شد) - (طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم)

نتایج تحلیل به دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که :

 ۱ - مسئله‌جنسیت در علاقه و عدم علاقه به موضوع و دشواری متن در تمام مقطع ابتدایی‌دخالتی ندارد.

۲ - درجات دشواری تکالیف در پایه‌های مختلف دوره‌ابتدایی از نظر دختران و پسران دانش‌آموز تفاوتی ندارد و یکسان است .

 ۳- مسئله جنسیت دانش‌آموزان پایه‌های مختلف دوره ابتدایی در جذابیت‌تصاویر کتابهای فارسی ابتدایی اثری ندارد.

۴ - علاقه به رنگها از نظردانش‌آموزان دختر و پسر کلاسهای دوره ابتدایی متفاوت است .

۵ - هماهنگی‌حجم تکالیف با وقت دانش‌آموزان در پایه‌های مختلف دوره ابتدایی بستگی‌به ویژگیهای دختران و پسران و توانائیهای ذهنی و همچنین وظایف آنها درخانواده دارد و نظر واحدی نمی‌توان در این مورد براساس یافته‌ها ارائه‌کرد.

 ۶ - درجات دشواری تکالیف دروس کتابهای فارسی دوره ابتدایی ازدید معلمان و دانش‌آموزان یکسان است .

 ۷ - درجات دشواری متون کتابهای‌فارسی دوره ابتدایی از نظر معلمان و دانش‌آموزان یکسان است .

 ۸ - درجات‌علاقه و عدم علاقه به دروس کتابهای فارسی دوره ابتدایی از دید معلمان ودانش‌آموزان یکسان است .

 ۹ - تناسب حجم کتابهای فارسی دوره ابتدایی بازمان تعیین شده برای تدریس از دید معلمان کلاسهای مختلف متفاوت است ونتیجه می‌شود که حجم کتابهای فارسی دوره ابتدایی با توجه به سطح سنی وتحصیلی دانش‌آموزان باید متفاوت باشد و با آن به صورت موردی بایدبرخورد کرد.

 ۱۰ - مناسبت تقویمی موضوعات در کتابهای فارسی دوره‌ابتدایی دقیقا\" مورد توجه قرار نگرفته و رعایت نمی‌شود.

 ۱۱ - نظر معلمان‌در مورد تطابق حجم تکالیف با وقت دانش‌آموزان در کلاسهای مختلف دوره‌ابتدایی متفاوت است و نمی‌توان براساس یافته‌ها نظر واحدی در مورد همه‌کلاسها عنوان نمود.

بررسی پرسشهای کتابهای فارسی دوره ابتدایی براساس‌تقسیم‌بندی هدفهای تربیتی در حیطه شناختی نشان می‌دهد که : پرسشهای هر پنج‌جلد کتاب فارسی دوره ابتدایی بیش از حد به حافظه و درک و فهم‌دانش‌آموزان توجه داشته و فراگیران را به مطالعه سطحی عادت داده و آنهارا از فهم عمیقتر مطالب باز می‌دارد، البته باید توجه داشت که این‌نسبت در کلاسهای مختلف دوره ابتدایی متفاوت است ، ولی به طور کلی این‌نتیجه حاصل می‌شود که تکالیف و پرسشهای کتابهای فارسی کمتر به هدفهای‌تربیتی در سطوح بالا توجه دارند. نتایج حاصل از بررسی مفاهیم انتزاعی‌کتابهای فارسی دوره ابتدایی براساس نظریه رشد ذهنی پیاژه بر طبق‌تقسیم‌بندی این مفاهیم در جدول شماره ۶۱ ارائه گردیده است . با ملاحظه‌جدول مذکور مشاهده می‌شود که مفاهیم اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی در هر پنج‌جلد کتاب فارسی دوره ابتدایی بیشترین فراوانی و درصد فراوانی را به خوداختصاص داده و مفاهیم سیاسی و اقتصادی کمترین فراوانی را دارا می‌باشد.با توجه به جدول مورد اشاره، کلیه مفاهیم در کلاسهای دوم و سوم ابتدایی‌در مقایسه با سال اول ابتدایی، تقریبا\" به صورت تصاعدی افزایش یافته‌و در کلاس چهارم و پنجم ابتدایی سیر این افزایش به کندی گراییده و دریک مورد (مفاهیم سیاسی، اقتصادی، فارسی سال پنجم ابتدایی) افزایشی‌نشان نمی‌دهد. البته باید توجه داشت که در کلاسهای بالاتر (دوم و سوم،چهارم و پنجم) تعداد کتابها افزایش یافته و مفاهیم مورد نظر در کتابهای‌مختلف ارائه می‌گردد. این جدول نشان می‌دهد که مفاهیم اعتقادی، مذهبی درکتابهای فارسی سال اول و سوم ابتدایی از لحاظ درصد فراوانی نسبت به‌سایر مفاهیم، در مرتبه دوم قرار دارد. در صورتی که در کتابهای فارسی‌دوم و چهارم و پنجم ابتدایی نسبت به سایر مفاهیم در مرتبه سوم قراردارد. مفاهیم علمی - فلسفی در کتابهای فارسی سال اول و سوم ابتدایی ازلحاظ فراوانی رتبه سوم را به خود اختصاص داده در حالی که در کتابهای‌فارسی دوم و چهارم و پنجم ابتدایی در اولویت دوم قرار دارد. با استنادبه جدول یاد شده متذکر می‌شویم که مفاهیم علمی، فلسفی در کتابهای فارسی‌اول تا پنجم ابتدایی بیشترین رشد را دارد. در مجموع می‌توان چنین نتیجه‌گرفت که تکرار این مفاهیم در کتابهای فارسی دوره ابتدایی براساس نظم وهدف خاصی نبوده است

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرسلی  |